תביעות קטנות

תביעות קטנות

מידי פעם אנו נשאלים לגבי תביעות קטנות אז החלטתנו לשים סדר בבאלגן אחת ולתמיד ! הרעיון בגדול של התביעה הקטנה שהן אמורות להיות מהירות, עלות נמוכה לאזרח והיעדר פורמליות ( הכוונה ללא סדרי דין רגילים ). כדי לתת לאזרחים אפשרות קלה ולהנגיש להם את בית המשפט היה המחוקק מוכן לסטות מכללי הדיון הרגילים, ולאורם עלינו לפרש את הוראת סעיף 64 לחוק בתי המשפט. וכל זה נועד להבטיח הליך פשוט, זול ומהיר, המהווה חלופה אטרקטיבית להליכי השיפוט הרגיליםבגדול !

ניתן לתבוע בתביעות קטנות עד 5 פעמים בשנה.ניתן לתבוע בתביעות קטנות עד סכום של 34,000 ₪ (נכון ליום 1.1.20).רק אזרח פרטי יכול לתבוע בתביעות קטנות, אולם חברה אינה יכולה לתבוע בתביעות קטנות.אין עורך דין יכול לייצג צד, וככלל צד הרוצה להיות מיוצג ע”י אדם אחר שאינו עורך דין צריך לקבל את רשות בימ”ש.פסק הדין יינתן בתום הדיון בתביעה, אולם השופט רשאי לדחות את מתן פס”הד לתקופה שלא תעלה על 7 ימים.

מדריך לתובע:

מספר עותקים שיש להכין – כתבי הטענות יוגשו לבית המשפט במספר עותקים באופן שיספיק לבית המשפט ושאר בעלי הדין. לדוגמה : אם קיימים שני נתבעים בכתב התביעה, יש להצטייד ב-4 עותקים (לבימ”ש, לנתבע 1, לנתבע 2, ועותק לתובע חתום ע”י בימ”ש ‘נתקבל’).מקום הגשת התביעה( סמכות מקומית) : על פי תקנה 2 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות, התביעה תוגש לבית משפט שאזור שיפוטו הוא אחד המקומות המנויים להלן: מקום מגוריו או מקום עסקו של הנתבע; מקום יצירת ההתחייבות; המקום שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות; מקום המסירה של הנכס; מקום המעשה או המחדל שבשלו תובעים ( בתביעה שכנגד – מקום הגשת התביעה המקורית )שימו לב ! כי אף כאשר הצדדים חתמו על הסכם שיפוט לפיו ניתן יהיה לתבוע אך ורק באזור מסוים, אין להסכם זה כל תוקף כלפי תביעות קטנות!! וכי עדיין עומדת לבעל דין האפשרות לתבוע בכל מקום לפי הסמכות המקומית

כאשר מתייצב התובע והנתבע לא התייצב – ייתן בית המשפט פסק דין על יסוד כתב התביעה ( צריך לבקש את זה וגם לבקש הוצאות ), ובלבד שהתובע הצהיר בפני בית המשפט על אמיתות האמור בכתב תביעתו.בד”כ אם פונים לשופט בצורה מסודרת ומנומקת בכתב בהודעה על סיבת אי ההגעה הוא מבטל את פסק הדין ומתחילים מחדש ( לא תמיד )

לא התייצב איש מבעלי הדין – ונמסרה הודעה כראוי על מועד הדיון תימחק התביעה.כתב תשוב לכתב ההגנה – התובע רשאי להגיש כתב תשובה לכתב ההגנה, מטרתו של כתב התשובה להגיב על הטענות שבכתב ההגנה, משכך יכול הוא לכלול עובדות חדשות שלא נטענו בכתב התביעה ושאינן סותרות את כתב התביעה, אך אינו יכול לכלול נימוקים חדשים שלא הועלו בכתב התביעה.

אגרות: יש לשלם אגרה ע”ס 1% משווי התביעה (ושיעורה המינימלי לא יפחת מ- 50 ₪), ניתן לבקש מבימ”ש בכתב התביעה לחייב את הנתבע גם בסכום זה.

טיפ שלי שיכול לסייע: במידה והנתבע לא הגיש כתב הגנה תוך 15 יום מיום המצאת ההזמנה, ניתן להגיש בקשה לבימ”ש שכותרתה: “בקשה למתן פסק דין בהיעדר הגנה”, בה לבקש כי בימ”ש ייתן פסק דין כמבוקש בתביעה וזאת בטרם התקיים דיון. אולם רשאי בית המשפט, אם ראה שמן הצדק לעשות כן, להזמין את בעלי הדין לטעון את טענותיהם ולהביא את ראיותיהם גם אם לא הוגש כתב הגנה כאמור.

מדריך לנתבע:

על הנתבע להגיש כתב הגנה תוך 15 יום מיום המצאת ההזמנה, ולהתייצב למשפט במועד שנקוב בהזמנה – אם הגיש כתב הגנה כאמור.תביעה שכנגד ( במידה ויש סיבה ) – הגיש הנתבע כתב הגנה, רשאי הוא להוסיף לו תביעה שכנגד כלפי התובע. כאשר מוגשת תביעה שכנגד על התובע להגיש כתב הגנה תוך 7 ימים מיום המצאת התביעה שכנגד.נתבע שהגיש כתב הגנה וטוען שזכאי להשתתפות או לשיפוי מאת צד שלישי בשל כל סכום שייפסק נגדו בתביעה, רשאי להגיש הודעה לצד שלישי. ( כמו חברות ביטוח וכדומה )

התייצב הנתבע והתובע לא התייצב – תידחה התביעה.

שלא כמו התובע אין הנתבע רשאי להגיש תגובה לכתב התשובה של התובע.במידה והנתבע רואה כי אינו מספיק מסיבה כל שהיא להגיש את כתב ההגנה במועד האמור, ניתן להגיש בקשה לבימ”ש שכותרתה: “בקשה להארכת מועד להגשת כתב הגנה”, בה לבקש כי בימ”ש יאריך את המועד תוך פירוט ונימוק הסיבות שהוא זקוק לזמן נוסף.

ערעורים:

ערעור על פסק דין או החלטה שניתנה בפני צד אחד: כאשר צד אחד לא התייצב לדיון וניתן כנגדו החלטה או פסק דין, עומדת לו הזכות להגיש בקשה לביטולה תוך 7 ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה או פסק הדין.על החלטות אחרות שאינן פסקי דין שניתנו בפני שני צדדים נפסק זה מכבר בבית משפט העליון כי, “החלטה אחרת” אינה ניתנת לערעור, אף לא ברשות בלבד, אלא כחלק מבקשת הערעור על פסק הדין בסופו של תהליך.ערעור על פסק הדין שניתן בפני שני הצדדים: ניתן להגיש “בקשה לרשות ערעור” על פסק דינו של בית המשפט בפני בימ”ש המחוזי, תוך 15 ימים מיום מתן פסק הדין. ניתנה רשות ערעור יראו את כתב הבקשה ככתב ערעור.

חברים בהצלחה ! כתובעים ונתבעים

עוה”ד יוסי קטש 054-4300949

עוה”ד יעקב בדור 050-6333649

Open chat
דילוג לתוכן