צוואות - התנגדות והתגוננות מהתנגדויות

צוואות – התנגדות והתגוננות מהתנגדויות

לאחרונה נתקלתי לא פעם בנושא קיום והתנגדות לצוואות אז מה עושים שנתקלים בצוואה מנשלת ו-או שנתקלים בהתנגדות מאחרים כאשר מבקשים לקיים צוואה ?

התנגדות לצוואה הינה סוג של תביעה לבית משפט לענייני משפחה המבוססת על עילות התנגדות המפורטות בחוק הירושה !

בגדול ‘קו-היסוד’ של המחוקק בדיני צוואות אינו אלא מצווה לקיים דבר המת” (ע”א 896/75 בריל נ’ היועץ המשפטי לממשלה, פ”ד לב(1) 98 (1977). כלל בסיסי זה בדיני הצוואות חוסה תחת צלו של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ומשכך בעת בחינת צוואתו של מי שעבר מן העולם יש לנקוט גישה זהירה. בהתאם, ככלל יש להעדיף קיום צוואה על ביטולה, והכל תוך בחינת אומדת דעת המצווה (ע”א 724/87 כלפה נ’ גולד )

ההליך שמכונה גם התנגדות לקיום צוואה או תביעה לביטול צוואה, אשר יש להגיש לרשם לענייני ירושה במועד הקבוע בחוק הירושה מאחר והרשם בסופו של דבר רשם ואין לו את היכולת לתת החלטות שיפוטיות אלא רק טכניות ברובן יעביר את ההתנגדות לבית המשפט בדרך כלל.

מטרתה של התביעה לביטול צוואה היא למנוע מתן תוקף משפטי לצוואה. אם תוכח ההתנגדות לקיום הצוואה, ידחה בית המשפט את הבקשה למתן צו קיום צוואה, והצוואה תיפסל ולא יינתן לה תוקף משפטי.

מתי לא מגישים התנגדות לצו קיום צוואה: ראשית, בכל מקרה שבו הסתבר לכם, שהרכוש שאתם אמורים לרשת בצוואה, הוענק עוד בימי חייו של המנוח ללא תמורה, במתנה, לאחד מקרובי המשפחה, והדבר הוסתר מכם, עליכם לשקול הגשת תביעה לביטול מתנה ולא התנגדות, שכן אין מדובר בסכסוך על צוואות וירושות. שנית, במקרה שבו כבר ניתן צו לקיום הצוואה, אין מקום להגשת התנגדות, אלא יש להגיש בקשה לביטול צו קיום צוואה, שהינו הליך שונה לחלוטין.

מי יכול להגיש התנגדות: רק מי שהינו “מעוניין בדבר” רשאי להגיש התנגדות. “מעוניין בדבר” הוא אדם שיש לו עניין כלכלי בתוצאות של פסילת הצוואה. בדרך כלל.

הליך התנגדות לצו קיום צוואה

את כתב ההתנגדות, יש להגיש רק לאחר שהוגשה לרשם הירושות בקשה לקיום הצוואה. לאחר הגשת ההתנגדות יעביר אותה רשם הירושות לבית המשפט לענייני משפחה שבמחוז מגוריו של המנוח.

מזכירות בית המשפט תהפוך הליך ההתנגדות לכתב תביעה וזה יוגש לשופט משפחה, כאשר מבקש קיום הצוואה ירשם כתובע ואילו המתנגד לצוואה ירשם כנתבע.

מבקש קיום הצוואה יגיש תגובה להתנגדות במסגרת ההגנה על הצוואה ובית המשפט יקבע מועד לדיון מקדמי אך בטרם ישעה כן יקבע מועד לישיבת מהות ראשי תיבות של מידע, הכרות, ותיאום. המטרה היא לעזור לכל צד במשפט לפתור את הסכסוך המשפטי באמצעות גישור חובה, ולמנוע התנהלות בבית המשפט.

בהליך קדם המשפט יבחן השופט יחד עם עורכי הדין של הצדדים את הנושאים שבמחלוקת בסכסוך על תוקף הצוואה וינסה לקדם את ההליך ולהבין את המחלוקת .

קבע בית המשפט מועדים לדיוני הוכחות שבהם יחקרו עדי הצדדים בנושאים הנוגעים לתוקף הצוואה. בסיום הליך ההוכחות וזאת לאחר הגשת כלל ראיות הצדדים ובסיום לאחר שמיעת הראיות ואם יש צורך חקירת העדים ורק אז יסכמו הצדדים את טענותיהם ובית המשפט ייתן פסק דין. שייתרו את בירור הטענות במסגרת התנגדות.

מועד התנגדות לצוואה

את ההתנגדות יש להגיש במועדים הקבועים בחוק הירושה. סעיף 72 לחוק הירושה קובע כי יש להגיש את התביעה לביטול הצוואה בתוך 72 שעות מהמועד שבו פורסמה הגשת הבקשה בעיתונות היומית. היה ולא תוגש התנגדות בתוך המועדים שקבועים בחוק הירושה, ייתן הרשם לענייני ירושה צו לקיום הצוואה שהינו בגדר פסק דין לכל דבר ועניין, ואז לא ניתן יהיה להגיש עוד את ההתנגדות. במקרה שכזה יש להגיש תביעה לביטול צו קיום צוואה.

הארכת מועד להגשת התנגדות לקיום צוואה

כל עוד לא ניתן צו קיום צוואה, ניתן להגיש בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות למתן צו קיום צוואה. בקשה שכזו צפויה להתקבל על ידי הרשם לענייני ירושה !

העילות להתנגדות לקיום צוואה

התנגדות לצוואה

א. אי כשרות לצוות (סעיף 26 לחוק – פסלות מלרשת),

ב. עשיית צוואה בכפייה (סעיף 27 לחוק – חופש לצוות)

ג. מסירת זכות הציווי בעוד הצוואה מעשה אישי (סעיף 28 לחוק)

ד. מסירת זכות הציווי לאחר על פי הוראות סעיף 29 לחוק.

ה. אונס, איום וכו’ (סעיף 30 השפעה בלתי הוגנת)

ו. אי ביטול של צוואה פגומה (סעיף 31 לחוק).

ז. טעות סופר (סעיף 32 לחוק).

ח. צוואה סתומה וכו’ (סעיף 33 לחוק).

ט. צוואה בלתי חוקית, בלתי אפשרית או בלתי מוסרית (סעיף 34 ו-38 לחוק).

י. צוואה לטובת עדים וכו’ (סעיף 35 לחוק – מעורבות בעריכת צוואה).

יא. ביטול הצוואה על ידי המצווה (סעיף 36 לחוק).

לצד הטיעונים המשפטיים שפירטנו לעיל, קיימות טענות נוספות, יצירתיות וחדשניות יותר המבוססות על עקרונות משפטיים אך ישנם טענות אחרות וכל טענה לפי נסיבות המקרה כגון : תחרות בלתי הוגנת בין יורשים, צוואה שנשתכחה, פסלות לרשת, זיוף צוואה ועוד כיד הדמיון ולפי נסיבות המקרה.

כתב הגנה על צוואה כאשר מוגשת התנגדות נעשית באמצעות הגשת כתב תגובה להתנגדות לקיום הצוואה. כתב התגובה יכלול את הטיעונים המלמדים כי טענות הצד המתנגד לא נכונה ויש לדחות אותה, לכתב ההגנה כתב הגנה יש לצרף גם הוא את כלל המסמכים והראיות המצויות בידי מבקש קיום הצוואה או פירוט של מקום הימצאותן של אותן ראיות.

אז חברים ! כמה עצות זהב להגשת התנגדות לקיום צוואה

אם ברצונכם להגיש התנגדות בשל נישולכם מרכוש המנוח שלא בצדק או בניגוד למובטח ולמסוכם, אני מציע שתפעלו באופן אסטרטגי ומתוך הבנה שרק תכנון מושכל ולטווח ארוך יכול להביא לתוצאות טובות בהליך ולפנות לעו”ד המתמחה בענף משפט זה.

משרדנו מתמחה בתביעות מסוג זה הן למתנגדים והן למבקשי צו קיום הצוואה !

בכול שאלה אנחנו כאן בשבילכם !

עו”ד ונוטריון יעקב בדור 050-5333649 , עו”ד יוסי קטש 054-4300949

Open chat
דילוג לתוכן